Telefon

+48 572 344 239

Godziny pracy

pon - pt 8.00 - 16.00

KLAUZULE RODO

RODO - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Informacje ogólne

1. Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności działania CLARIDO Natalia Szkudlarek jako Administratora Danych Osobowych z przepisami prawa regulującymi kwestię administrowania i przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa opisuje w szczególności zasady i procedury przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.
2. Dokument Polityki Bezpieczeństwa został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:
a) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [rozporządzenie ogólne o ochronie danych];
c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (U. 2004 nr 100 poz. 1024),
3. Obszarem przetwarzania danych osobowych przez CLARIDO jest każdorazowy adres siedziby.
4. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez stosowanie zabezpieczeń w postaci środków organizacyjnych oraz środków technicznych systemu informatycznego w ramach procedur zawartych w instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
5. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w CLARIDO rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
6. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu poniższych celów:
a) Poufność danych – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom
b) Integralność danych – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany
c) Dostępność danych – zapewnienie osiągalności danych i możliwości ich wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot
d) Rozliczalność danych – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi
e) Autentyczność danych – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana
f) Integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej
g) Zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych
h) nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom
7. Administrator Danych Osobowych gromadzi przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracowników (dokumentacja i przebieg zatrudnienia oraz płace pracowników);
b) Realizacja zadań statutowych w stosunku do kontrahentów firmy oraz innych osób korzystających ze świadczeń oferowanych przez CLARIDO.


II. Definicje

1. Przez użyte w Polityce Bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:
a) Polityka Bezpieczeństwa – rozumie się przez to Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w CLARIDO
b) Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest CLARIDO Natalia Szkudlarek.
c) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba, która dba o należyte zabezpieczenie danych osobowych oraz o kompleksowe zapewnianie u danego administratora danych przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołuje Administrator Danych Osobowych;
d) Biuro – CLARIDO
e) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
f) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) z późniejszymi zmianami;
g) RODO - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [rozporządzenie ogólne o ochronie danych]
h) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
i) Zbiór danych osobowych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
j) Baza danych osobowych – zbiór uporządkowanych powiązanych ze sobą tematycznie zapisanych np. w pamięci wewnętrznej komputera. Baza danych jest złożona z elementów o określonej strukturze – rekordów lub obiektów, w których są zapisywane dane osobowe;
k) Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.
l) Przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
m) System informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;
n) Bezpieczeństwo systemu informatycznego – wdrożenie stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych;
o) Administrator Systemu Informatycznego – osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego do przetwarzania danych osobowych (może to być administrator sieci lokalnej, systemu operacyjnego, bazy danych itp.).
p) Użytkownik - rozumie się przez to osobę wyznaczoną i upoważnioną przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych, przeszkoloną w zakresie ochrony tych danych.
q) Stacja robocza – stacjonarny lub przenośny komputer wchodzący w skład systemu informatycznego umożliwiający użytkownikom systemu dostęp do danych osobowych znajdujących się w systemie.


III. Dokumenty powiązane

Dokumentem powiązanym z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w CLARIDO jest, zgodnie z wymogami §3 ust. 1 Rozporządzenia, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w CLARIDO.


IV. Cel i zakres Polityki

1. Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora Danych obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenie ich między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Celem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest opracowanie optymalnych i zgodnych z wymogami prawa zasad przetwarzania danych, których zbieranie i przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji zadań statutowych CLARIDO oraz dla bieżącej działalności CLARIDO.
2. W CLARIDO Natalia Szkudlarek przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe klientów, pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka, w związku z realizacją zadań statutowych, przetwarza także dane osobowe kontrahentów i wnioskodawców, a także dane uczestników szkoleń organizowanych przez CLARIDO. Wykaz poszczególnych zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych w CLARIDO stanowi załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa.
3. Dane osobowe we wskazanych powyżej zbiorach danych są przetwarzane i składowane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej.
4. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się przede wszystkim do:
a) Wszystkich informacji dotyczących danych pracowników CLARIDO oraz osób współpracujących z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym danych osobowych i treści zawieranych umów.
b) Wszystkich danych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji.
c) Wszystkich danych dotyczących kontrahentów CLARIDO oraz innych osób współpracujących z firmą,
d) Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych.
e) Rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
f) Innych dokumentów zawierających dane osobowe.
5. Zakres ochrony danych osobowych określony w Polityce Bezpieczeństwa ma zastosowanie do systemów informatycznych CLARIDO, w których są przetwarzane dane osobowe, a w szczególności do:
a) Wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie.
b) Wszystkich lokalizacji - pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie.
c) Wszystkich osób świadczących pracę bądź usługi cywilnoprawne na rzecz Administratora Danych Osobowych, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
6. Do stosowania zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy Użytkownicy danych, w tym w szczególności pracownicy i współpracownicy Spółki, zleceniobiorcy, stażyści oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie, w tym zwłaszcza członkowie organów CLARIDO.


V. Obowiązki i odpowiedzialność

1. Do najważniejszych obowiązków Administratora Danych realizowanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
a) Organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
b) Zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki Bezpieczeństwa;
c) Wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
d) Przeprowadzanie szkoleń użytkowników przed dopuszczeniem do pracy z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe;
e) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
f) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
g) Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych;
h) Kontrola działań pracowników pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
i) Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
j) Bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz danych;
k) Optymalizację wydajności systemu informatycznego, baz danych, instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego;
l) Instalacje i konfiguracje oprogramowania systemowego, sieciowego;
m) Konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz bazodanowym zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem;
n) Współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego oraz zapewnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych;
o) Zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego;
p) Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji;
q) Zmiana lub usprawnienia procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń;
r) Zarządzanie licencjami oraz procedurami ich dotyczącymi;
s) Prowadzenie profilaktyki antywirusowej.
2. Do najważniejszych obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy:
a) Znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do swojej stacji roboczej;
b) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami;
c) Postępowania zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
d) Zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskały dostęp oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia;
e) Ochrony danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem;
f) Informowania Administratora Danych Osobowych o wszelkich podejrzeniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe;
g) Zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.


VI. Zarządzanie ochroną danych osobowych

1. Za bieżącą, operacyjną ochronę danych osobowych odpowiada każda osoba przetwarzająca te dane w zakresie zgodnym z upoważnieniem oraz rolą sprawowaną w procesie przetwarzania danych.
2. Dostęp do danych osobowych powinien być przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
3. Każda z osób mająca styczność z danymi osobowymi jest zobowiązana do ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich w granicach udzielonego jej upoważnienia.
4. Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
5. Należy stosować adekwatny do zmieniających się warunków i technologii poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.
7. Dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie za pomocą autoryzowanych urządzeń służbowych.
8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy art. 37 Ustawy. Upoważnienia wydawane są indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.


VII. Szkolenia użytkowników

1. Każdy użytkownik przed dopuszczeniem do pracy z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe lub zbiorami danych osobowych w wersji papierowej winien być poddany przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych.
2. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada Administrator Danych Osobowych.
3. Zakres szkolenia powinien obejmować zaznajomienie użytkownika z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz Polityką Bezpieczeństwa danych i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązującymi u Administratora Danych. Po zaznajomieniu się z powyższymi regulacjami, użytkownik, przed dopuszczeniem do przetwarzania danych, powinien zobowiązać się do ich przestrzegania przez podpisanie oświadczenia użytkownika, stanowiącego załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa.


VIII. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy art. 37 Ustawy.
2. Upoważnienia są wydawane indywidualnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.
3. W celu otrzymania przez Użytkownika upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, należy dostarczyć do Administratora Danych podpisane oświadczenie użytkownika.
4. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Administrator Danych Osobowych upoważnia Użytkownika do przetwarzania danych osobowych i wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do Polityki Bezpieczeństwa. Upoważnienia, o których mowa powyżej przechowywane są w Biurze.
5. Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez Administratora Danych Osobowych. Oświadczenie o odwołaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powinno być sporządzone na piśmie. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą ustania przesłanki będącej podstawą wydania upoważnienia, w tym w szczególności wygaśnięcia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej łączącej Użytkownika z Administratorem Danych Osobowych lub wygaśnięciem stosunku pracy w podmiocie współpracującym z CLARIDO lub jeżeli nadanie upoważnienia związane było ze sprawowaniem funkcji w CLARIDO.


IX. Ewidencja osób upoważnionych

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Spółce jest prowadzona przez Administratora Danych zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Spółce.


X. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych.
3. Informacje zawierające dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru listem poleconym za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
4. Udostępniając dane osobowe, należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.


XI. Dokonanie obowiązku informacyjnego

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, w wypadkach przewidzianych Ustawą należy poinformować tę osobę o:
a) Pełnej nazwie firmy i adresie siedziby;
b) Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
c) Prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania;
d) Dobrowolności lub obowiązku podania danych - jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.


XII. Przetwarzanie danych osobowych. Wymagania bezpieczeństwa.

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w obszarze przetwarzania danych osobowych, na które składają się pomieszczenia biurowe w siedzibie CLARIDO, z wyjątkiem sytuacji udostępnienia danych osobowych lub powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy wykaz pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa.
2. Dane osobowe w CLARIDO przetwarzane są przy zastosowaniu zabezpieczeń zapewniających ich ochronę w postaci środków organizacyjnych, technicznych i środków ochrony fizycznej.
3. Dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych stosuje się następujące środki:
A. Środki organizacyjne:
a) wdrożenie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w CLARIDO;
b) ustalona, indywidualna procedura udzielania upoważnień przez Administratora Danych poprzedzonego szkoleniem z zakresu przepisów i zasad ochrony danych osobowych;
c) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, procedura postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych; konieczność składania deklaracji poufności przez Użytkowników danych; procedury przechowywania zbiorów danych.
B. Środki techniczne:
a) danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na autoryzowanym sprzęcie służbowym;
b) Stacje robocze wyposażone są w indywidualną ochronę antywirusową;
c) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
C. Środki ochrony fizycznej:
a) Pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych osobowych, są zamykane na klucz, a dostęp do nich odbywa się wyłącznie w obecności pracowników Biura CLARIDO;
b) Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy;
c) Drzwi zwykłe (niewzmacniane, nie przeciwpożarowe) do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe znajdują się wewnątrz budynku w strefie ograniczonego dostępu;
d) Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej szafie;
e) Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej szafie;
f) Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek.


XIII. Sprawdzenie stanu systemu ochrony danych osobowych

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji raz w roku sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. W powyższym zakresie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przygotowuje sprawozdanie dla Administratora Danych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11.
2. Okresowy przegląd Polityki Bezpieczeństwa powinien mieć na celu stwierdzenie, czy postanowienia Polityki odpowiadają aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz stanowi prawnemu aktualnemu w momencie dokonywania przeglądu.


XIV. Postępowanie w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

1. Każdy użytkownik w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązany jest o tym poinformować Administratora Danych.
2. Do typowych zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych należą:
a) Niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, urządzeń i dokumentów;
b) Niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu, oprogramowania przed wyciekiem, kradzieżą i utratą danych osobowych;
c) Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników.
3. Do typowych incydentów bezpieczeństwa danych osobowych należą:
a) Zdarzenia losowe zewnętrzne (pożar obiektu/pomieszczenia, zalanie wodą, utrata zasilania, utrata łączności);
b) Zdarzenia losowe wewnętrzne (awarie serwera, komputerów, twardych dysków, oprogramowania, pomyłki informatyków, użytkowników, utrata/zagubienie danych);
c) Umyślne incydenty (włamanie do systemu informatycznego lub pomieszczeń, kradzież danych/sprzętu, wyciek informacji, ujawnienie danych osobom nieupoważnionym, świadome zniszczenie dokumentów/danych, działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania).
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia, Administrator Danych prowadzi postępowanie wyjaśniające w toku którego:
a) Ustala zakres i przyczyny zagrożenia oraz jego ewentualne skutki;
b) Inicjuje ewentualne działania dyscyplinarne;
c) Rekomenduje działania prewencyjne (zapobiegawcze) zmierzające do eliminacji podobnych zagrożeń w przyszłości;
d) Dokumentuje prowadzone postępowania.
5. W przypadku stwierdzenia incydentu (naruszenia), Administrator Danych prowadzi postępowanie wyjaśniające, w toku którego:
a) Ustala czas wystąpienia naruszenia, jego zakres, przyczyny, skutki oraz wielkość szkód, które zaistniały;
b) Zabezpiecza ewentualne dowody;
c) Ustala osoby odpowiedzialne za naruszenie;
d) Podejmuje działania naprawcze (usuwa skutki incydentu i ogranicza szkody);
e) Inicjuje działania dyscyplinarne;
f) Wyciąga wnioski i rekomenduje działania korygujące zmierzające do eliminacji podobnych incydentów w przyszłości;
g) Dokumentuje prowadzone postępowania zgodnie ze wzorem Raportu z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych stanowiących załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa.


XV. Zgodność

Niniejsza Polityka powinna być aktualizowana wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami faktycznymi w ramach CLARIDO, które mogą powodować, że zasady ochrony danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne lub nieadekwatne.


XVI. Postanowienia końcowe

1. Administrator Danych ma obowiązek zapoznać z treścią Polityki każdego użytkownika.
2. Wszystkie regulacje dotyczące systemów informatycznych, określone w Polityce dotyczą również przetwarzania danych osobowych w bazach prowadzonych w jakiejkolwiek innej formie.
3. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w Polityce.
4. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także, gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, można wszcząć postępowanie dyscyplinarne.
5. Kara dyscyplinarna orzeczona wobec osoby uchylającej się od powiadomienia nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby, zgodnie z ustawą oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat.
6. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Rozporządzenia.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. CLARIDO Natalia Szkudlarek z siedzibą w Kleczewie oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO.
2. CLARIDO Natalia Szkudlarek z siedzibą w Kleczewie oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją swoich praw można kontaktować się z nim, kierując korespondencję na adres siedziby CLARIDO Natalia Szkudlarek ul. Kolejowa 10, 62-540 Kleczew.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez CLARIDO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zawartej Umowy lub przepisami prawa.
5. Dane osobowe osób, o którym mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana. Możliwe jest wydłużenie okresu np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, CLARIDO nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
9. Kontrahenci – w przypadku udostępniania danych osobowych swoich pracowników, członków zarządu, wspólników, pełnomocników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób CLARIDO poinformuje wskazane osoby o:
a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób przekazanych do CLARIDO
b) tym, że źródłem, od którego CLARIDO pozyskała ich dane, jest wspomniany Kontrahent,
c) tym, że CLARIDO jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane na zasadach określonych powyżej.
10. Podanie danych osobowych w rozumieniu ust. 1 wymagane jest do zawarcia umowy z CLARIDO lub realizacji przez CLARIDO zamówienia lub zleconej usługi. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy lub zamówienia lub usługi. Żądanie usunięcia przez osobę fizyczną wskazaną do kontaktu przez Kontrahenta jej danych osobowych lub żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych skutkuje obowiązkiem niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Do tego czasu za osoby wskazane do kontaktu uznaje się osoby wskazane w KRS lub CEIDG.